Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  • Home  
  • Všeobecné obchodné

Všeobecné obchodné podmienky

Účinnosť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len  „VOP“): od 01. 10.2016.

I.

Účel prevádzkového poriadku a definícia pojmov

Účelom Všeobecný obchodných podmienok je stanoviť práva a povinnosti fyzických osôb zdržiavajúcich sa v areáli.

VOP predstavujú súhrn opatrení na ochranu zdravia osôb, ktoré v areáli zabezpečujú prevádzku, osôb, ktoré zabezpečujú športovú činnosť, ako i účastníkov športových aktivít.

VOP sú záväzné pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku areálu, pre osoby, ktoré vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na šport, vzdelávanie a rekreačné aktivity, ako i účastníkov športových, vzdelávacích a spoločensko-rekreačných aktivít.

VOP musia byť v areáli zverejnené na viditeľnom mieste.

Areál – priestor, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ za účelom organizovania športových aktivít (najmä paintball, airsoft, lukostreľba) Pozostávajúci z jedného samostatného ihriska, ktoré je čiastočne prekryté a z jedného ihriska, ktoré je celé zastrešené, z recepcie a zázemia, ktoré zahŕňa šatňu, bufet, sprchy, sklad výstroje.

Organizátor – osoba zodpovedná za skupinu hráčov, väčšinou objednávateľ služieb

Hráč – pasívni aj aktívni účastníci eventu

Event – športová, vzdelávacia, športovo – rekreačná aktivita

Inštruktor – osoba poverená prevádzkovateľom zabezpečujúca plynulý a bezpečný priebeh eventu

II.

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľ:  ACTION Services s. r. o.

Vlastenecké nám. 7
Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01
IČO: 51 159 295
Vložka číslo:  123348/B
DIČ: 2120613836
BANKA: FIO
IBAN: SK1483300000002101345955

Osoba zodpovedná za prevádzku: Ing. Tomáš Tvarožek

Kontakt: info@herofactory.sk, Vlastenecké nám. 7, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Prevádzková doba: 24/7 – NA OBJEDNÁVKU

III.

Charakteristika areálu

Areál zahŕňa dve samostatné ihriská. Pričom jedno ihrisko 1 predstavuje samostatný objekt, čiastočne zastrešený so samostatným vstupom a ihrisko 2 je celé zastrešené, a je prepojené so zázemím, cez ktoré je riešený aj vstup. Na ihrisko 1 je možný vstup len v sprievode inštruktora cez samostatný vchod. Na ihrisko 2 je vstup cez vrátnicu za prítomnosti inštruktora

Areál má vyhradený priestor na oddych a občerstvenie v rámci zázemia a to vo forme bufetu, šatní, spŕch. Parkovanie je možné na vyhradených miestach pri areáli, pričom ide o nestrážené parkovisko

Vstup do areálu je bezplatný, pričom spoplatnené sú jednotlivé eventy, resp. tovar, ktorý je ponúkaný na predaj

IV.

Objednávka a cena eventu

Objednávku eventu je povinný uskutočniť organizátor vopred, s tým, že v objednávke je povinný uviesť počet hráčov, druh eventu a množstvo hráčov s vekom nižším ako 15 rokov

Objednávku je možné realizovať osobne, emailom alebo telefonicky. Spolu s objednávkou môže byť organizátor vyzvaný na zaplatenie rezervačného poplatku, ktorý bude započítaný v prípade uskutočnenia eventu podľa objednávky organizátora. V prípade, že sa organizátor nedostaví v dohodnutom čase do areálu rezervačný poplatok mu nebude vrátený

Event je možné zo strany organizátora zrušiť do 48 hodín pred jeho konaním bez účtovania storno poplatku. V prípade zrušenia eventu v lehote kratšej ako 48 hodín pred konaním eventu je organizátor povinný uhradiť storno poplatok vo výške rezervačného poplatku. Rovnako sa storno poplatok účtuje v prípade, že sa organizátor a hráči nedostavia do areálu do 60 minút od začiatku eventu

Dĺžka konania eventu je 3 hodiny od stanoveného času v objednávke klienta

Cena za konanie eventu, ako aj výška rezervačného poplatku a ďalšie poplatky sa riadi aktuálnym cenníkom dostupným na recepcii areálu

V.

Povinnosti organizátorov

Oboznámiť hráčov s pravidlami a povinnosťami uvedenými v článku VI

Oboznámiť hráčov s pravidlami a povinnosťami priebehu eventu, ktoré im budú predložené na mieste

Dodržiavať časový harmonogram eventu

Organizátor nesie plnú hmotnú zodpovednosť za všetkých aktívnych aj pasívnych účastníkov eventu

Organizátor je povinný podpísať pred začiatkom eventu čestné prehlásenie o oboznámení sa s obsahom všeobecných obchodných podmienok

VI.

Povinnosti hráčov a organizátora, podmienky účasti na evente

     Hráčom môže byť len osoba staršia ako 15 rokov

     Organizátorom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov

     Hráči sú povinní mať pri sebe doklad totožnosti, a týmto sa preukázať pri vstupe do areálu

     Po príchode na ihrisko, pred začatím hry je hráč povinný odovzdať podpísaný reverz

     Inštruktor je oprávnený skontrolovať totožnosť organizátora a hráčov pri vstupe do areálu a v prípade potreby aj počas konania eventu

     Platí prísny zákaz účasti na evente pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok

     Všetci hráči a organizátori sú povinní sa v priebehu eventu riadiť pokynmi inštruktorov

     Po prevzatí výstroja zodpovedá za ne každý hráč osobne, v prípade poškodenia či straty zbrane, doplnkov, výstroja alebo ich častí je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške

     Každý hráč sa zúčastní eventu na vlastnú zodpovednosť

     Organizátor preberá na seba plnú zodpovednosť za preberaný tovar, ako aj za hráčov ktorých má v skupine. Organizátor na základe predloženie preukazu totožnosti zapožičiava pre všetkých hráčov svojej skupiny strelné zbrane typu „D“ v dohodnutom počte

     Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu zúčastnených hráčov; odporúča sa používať oblečenie primerané danému eventu
     Organizátor a hráči majú prísny zákaz strieľať nad úroveň budov v ihrisku (4m) alebo mimo ihriska. Poškodenie budov a iných predmetov mimo ihriska je prísne zakázané. Prípadné poškodenie (zafarbenie) bude spoplatnené až do výšky 500 euro.

     Na eventoch je možné použiť len zbrane a guličky poskytnuté prevádzkovateľom

    Použitie vlastnej zbrane alebo guličiek je hráč povinný konzultovať s inštruktorom, pričom je povinný rešpektovať jeho rozhodnutie

     Na ihrisku a všade, kde hrozí zásah značkovacou guličkou, musia hráči a ďalšie osoby po celú dobu hry nosiť na tvári ochrannú masku, ak si potrebuje hráč dať dole masku, je oprávnený tak urobiť iba v bezpečnej zóne

     Ochrannú masku si hráč dá vyčistiť výhradne inštruktorom, inak mu môže byť zaúčtovaná sankcia za poškodenie termálneho skla alebo iných častí ochrannej masky

     Účastníci eventu si plne zodpovedajú za prerozdeľovanie guličiek. Organizátor v priebehu eventu preberá balenia po 500 ks guličiek a každý tovar potvrdzuje podpisom na pridelený formulár. Týmto organizátor plne preberá zodpovednosť za všetky guličky a iný tovar poskytnutý prevádzkovateľom. Po ukončení eventu má organizátor právo vrátiť usporiadateľovi použité guličky. Za použité guličky sa považujú iba tie, ktoré neboli umiestnené do zásobníkov hráčov. Guličky musia byť umiestnené v pridelenom boxe nepoškodené a v počte neprevyšujúcom 400 ks.

     Každý účastník eventu si zodpovedá za uzatvorenie zásobníka s guličkami. Prípadnú stratu guličiek si nie je možné uplatniť u prevádzkovateľa. Je prísne zakázané zbierať použité či vysypané guličky a opätovne ich umiestňovať do zásobníka. Prípadné porušenie spôsobuje silné znečistenie zbrane a môže byť spoplatnené do výšky až 100 euro v závislosti od rozsahu poškodenia zbrane

     Strieľať je povolené len na ihrisku v priebehu hry, alebo na miestach určených k testovaniu, alebo vybíjaniu zbraní, mimo hraciu zónu sa nosia zbrane zásadne vybité a zaistené a to v obale, alebo so zasunutou bezpečnostnou zátkou v hlavni

     Je zakázaný fyzický kontakt medzi protihráčmi

     Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráča bez nasadenej masky, rovnako tak je zakázané strieľať mimo ihriska, resp. vyhradeného priestranstva

     Na inštruktorov a ostatných prítomných, ktorí sa nezúčastňujú eventu, sa nesmie strieľať, aj keď majú nasadenú masku

     Ak hráč spozoruje v priebehu hry, že sa v priestore ohrozenom streľbou nachádza osoba bez masky, je povinný zastaviť paľbu a upozorniť na túto skutočnosť organizátora / inštruktora

     Hráči nesmú úmyselne poškodzovať alebo svojvoľne upravovať zapožičané vybavenie, každý kus zapožičanej výbavy musí byť skontrolovaný hráčom a tento pri zistení poškodenia zapožičiavanej veci musí poškodenie bezodkladne nahlásiť inštruktorovi. Bez ohlásenia poškodenia zodpovedá hráč v plnej miere za zapožičanú vec

     V prípade zakúpenia tovaru priamo v areáli je možné tento tovar vrátiť len v nepoškodenom obale/stave. Inštruktor má právo odmietnuť vrátenie tovaru v prípade, že tovar bude vykazovať známky poškodenia

     Každý hráč je povinný poznať a dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá

     Za porušenie pravidiel je inštruktor oprávnený hráča, resp. organizátora vylúčiť z eventu a to bez nároku na finančnú alebo inú kompenzáciu. V prípade opakovaného porušenia pravidiel v rámci jednej skupiny je inštruktor oprávnený zrušiť celý event a to aj v rámci jeho priebehu

VII.

Povinnosti inštruktorov

     Na začiatku eventu oboznámiť hráčov s bezpečnostnými pravidlami

     Zabezpečiť, aby hráči nevstúpili na ihrisko viditeľne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo návykovej látky

     Zastaviť hru v prípade ohrozenia zdravia hráčov

     Oboznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, alebo streľbu zo zbrane mimo určených priestorov, alebo závažné zranenie hráča

     Zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku

     Vytvárať čo najlepšie podmienky na realizáciu eventu

     Odomykať a uzatvárať areál

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu ujmu alebo škodu, ktorá vznikne hráčovi alebo organizátorovi počas eventu, okrem prípadu, ak by takáto škoda vznikla v dôsledku porušenia povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si hráč prinesie do areálu, ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví hráča spôsobenú jeho vlastným konaním alebo konaním tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmito VOP.

Prevádzkovateľ je oprávnený upravovať a meniť tieto VOP.

Každý hráč svojím vstupom do areálu potvrdzuje, že si je vedomý existencie VOP, bol s nimi oboznámený,  a že sa tieto zaväzuje dodržiavať.